Wod-kan
Administracja mieszkań
Nieczystości, transport
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej


Rzetelena firma POI| Wojewódzki fundusz ochrony ?rodowiska

OGŁOSZENIE


    Pelkom Spółka z o.o. jako Administrator Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 36 w Pelplinie ZAPRASZA do składania ofert na umieszczenie banneru reklamowego na elewacji budynku Mickiewicza 36 w Pelplinie od strony przejazdu kolejowego.

Zainteresowanych umieszczeniem reklamy prosimy o kontakt.

 

 


Taryfa obowiązująca od 01.07.2016 do 30.06.2017r.


Taryfy opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie miejscowości Kulice i Stocki Młyn na okres od dnia 1 lipca 2016 do dnia 30 czerwca 2017 r.  obowiązują w wysokości taryfy ubiegłorocznej.

KOMUNIKAT


W dniu 13 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza PELKOM Sp. z o.o. w Pelplinie dokonała zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki. Dotychczasowego Prezesa Pana Wojciecha Szambowskiego zastąpiła Pani Mirosława Okupska – dotychczasowy kierownik ds. wodno – kan.

Dofinansowanie z funduszy unijnych


 

 

 

 

W dniu 29 sierpnia 2014 r. została podpisana umowa nr POIS.01.01.00-00-044/14-00 pomiędzy Pelkom Sp. z o.o. a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o dofinansowanie Projektu „Dokumentacja projektowa dla projektu Uporządkowanie gospodarki wodno–ściekowej w aglomeracji Pelplin” w wysokości 523 302,50 PLN.

Przedmiotem Projektu jest opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych w zakresie docelowego uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin. Dokumentacja opracowana w ramach tegoż Projektu stanowić będzie podstawę do ubiegania się, w jednym z pierwszych konkursów, o środki na realizację projektu inwestycyjnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.   ..więcej..

 

 

Maile Sekretariat:
sekretariat@pelkom.net

Dział Zarządzania Lokalami
mieszkaniowka@pelkom.net
    Dział Techniczny    
wodkan@pelkom.net

Dział Finansowy
ksiegowość@pelkom.net
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji
sanitarnej w Pelplinie na odcinku od ul. Strzelnica do ul. Mickiewicza i od
Janiszewka - Wybudowanie do ul. Mickiewicza w Pelplinie, dofinansowanej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony |rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 1 479 885,33 zł, dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
w formie poyczki, wyniosło 950 000,00 zł.

Wybudowanych zostało ok. 4 tys. m kolektorów, w tym: blisko 1 080 m ruroci?gów
tłocznych oraz 305 m przyłączy. Powstała sieć umożliwia odprowadzanie ścieków
sanitarnych z rejonu ul. Strzelnica, części nie skanalizowanej zabudowy przy
ul. Mickiewicza oraz z rejonu zabudowy mieszkalnej przyległej do ul. Wybudowanie
w Pelplinie i Janiszewku, ł?cznie od ok. 345 mieszkańców. W efekcie podłączenia
posesji do kanalizacji sanitarnej zlikwidowane zostały 44 szamba.