Wod-kan
Administracja mieszkań
Nieczystości, transport
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej


Rzetelena firma POI| Wojewódzki fundusz ochrony ?rodowiska

OGŁOSZENIE


    Pelkom Spółka z o.o. jako Administrator Wspólnoty Mieszkaniowej Mickiewicza 36 w Pelplinie ZAPRASZA do składania ofert na umieszczenie banneru reklamowego na elewacji budynku Mickiewicza 36 w Pelplinie od strony przejazdu kolejowego.

Zainteresowanych umieszczeniem reklamy prosimy o kontakt.

 

 


DERATYZACJA


PELKOM Sp. z o.o. informuje , ze przystępuje do akcji deratyzacyjnej na terenie miasta.


Do zwalczania gryzoni została wynajęta firma deratyzacyjna, która wyłoży trutkę w ilości i według
zasad właściwych dla danego preparatu, w sposób bezpieczny dla ludzi i zwierząt.

Rozpoczynamy 7 września od wyłożenia trutki w kanalizacji sanitarnej, na terenie całego miasta.
Celem skutecznego przeprowadzenia akcji deratyzacji w lokalach mieszkalnych, zobowiązuje się
mieszkańców do usunięcia z terenu nieruchomości czy pomieszczeń, wszelkich odpadów
żywnościowych mogących stanowić pożywkę dla gryzoni oraz dokonania naprawy wszelkich
uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi wtargnięcia (np. otwory w drzwiach, podłogach itp.)
O konieczności wyłożenia trutki w częściach wspólnych budynków wielolokalowych administrowanych
przez Pelkom podejmie decyzję firma deratyzacyjna.

W pozostałych budynkach: wielolokalowych czy jednorodzinnych decyzje podejmuje właściciel lub administrator. Zwracamy uwagę, że w przypadku gdy nie zaobserwowano  obecności gryzoni, należy wstrzymać się przed wykładaniem trutki w domu, a jedynie ograniczyć się do jej wyłożenia
w studni kanalizacji sanitarnej, pierwszej od domu.

W związku z powyższym prosimy wszystkich zainteresowanych o równoczesne przystąpienie
do tej akcji w terminie od 7 do 14 września br.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informuje się, że na podstawie art. 117 Kodeksu Wykroczeń: ,,Kto, mając obowiązek utrzymania
czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się
do wskazań i nakazów wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu
sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych, podlega karze grzywny do 1 500,00 zł albo karze nagany”.


OBOWIĄZKOWA DERATYZACJA


Z uwagi na widoczne zwiększenie się populacji szczurów Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin wydał
Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia deratyzacji na terenie miasta Pelplin.

Treść Obwieszczenia zawierającego treść Zarządzenia do pobrania tutaj - POBIERZ


Taryfa obowiązująca od 01.07.2016 do 30.06.2017r.


Taryfy opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie miejscowości Kulice i Stocki Młyn na okres od dnia 1 lipca 2016 do dnia 30 czerwca 2017 r.  obowiązują w wysokości taryfy ubiegłorocznej.

KOMUNIKAT


W dniu 13 czerwca 2016 roku Rada Nadzorcza PELKOM Sp. z o.o. w Pelplinie dokonała zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu Spółki. Dotychczasowego Prezesa Pana Wojciecha Szambowskiego zastąpiła Pani Mirosława Okupska – dotychczasowy kierownik ds. wodno – kan.
Maile Sekretariat:
sekretariat@pelkom.net

Dział Zarządzania Lokalami
mieszkaniowka@pelkom.net
    Dział Techniczny    
wodkan@pelkom.net

Dział Finansowy
ksiegowość@pelkom.net
 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. Budowa kanalizacji
sanitarnej w Pelplinie na odcinku od ul. Strzelnica do ul. Mickiewicza i od
Janiszewka - Wybudowanie do ul. Mickiewicza w Pelplinie, dofinansowanej
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony |rodowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 1 479 885,33 zł, dofinansowania
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
w formie poyczki, wyniosło 950 000,00 zł.

Wybudowanych zostało ok. 4 tys. m kolektorów, w tym: blisko 1 080 m ruroci?gów
tłocznych oraz 305 m przyłączy. Powstała sieć umożliwia odprowadzanie ścieków
sanitarnych z rejonu ul. Strzelnica, części nie skanalizowanej zabudowy przy
ul. Mickiewicza oraz z rejonu zabudowy mieszkalnej przyległej do ul. Wybudowanie
w Pelplinie i Janiszewku, ł?cznie od ok. 345 mieszkańców. W efekcie podłączenia
posesji do kanalizacji sanitarnej zlikwidowane zostały 44 szamba.