Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

ZP.271.3.2017.JRP – Zamówienie publiczne na: Budowę sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin

Zamówienie publiczne na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla kontraktów objętych Projektem: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin”
3 lipca 2017
ZP.271.4.2017.JRP – Zamówienie publiczne na: Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rajkowy i Ornasowo ul. Topolowa
14 lipca 2017

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Dnia 04.08.2017 r. dodano informację z otwarcia ofert, którą można pobrać poniżej.

Dnia 23.08.2017 r. dodano zawiadomienie o wyborze oferty, które można pobrać poniżej.

 1. Zapytanie ofertowe – Pobierz
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy – Pobierz
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Pobierz
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – Pobierz
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób – Pobierz
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Pobierz
 8. Załącznik nr 5B do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Pobierz
 9. Załącznik nr 6 do SIWZ – Przedmiar robót – Pobierz
 10. Załącznik nr 7 do SIWZ – Dokumentacja projektowa – Pobierz
 11. Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy – Pobierz
 12. Link do ogłoszenia w Bazie Konkurencyjności – Link
 13. Regulamin udzielania zamówień sektorowych w „PELKOM” Sp. z o.o. – Pobierz
 14. Informacja z otwarcia ofert (dodano 04.08.2017 r.) – Pobierz
 15. Zawiadomienie o wyborze oferty – Pobierz