Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Usługi komunalne

Informacje dla klientów

Oferta na odbiór nieczystości stałych

Oferujemy wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych od przedsiębiorstw, w ilości oraz z częstotliwością w zależności od potrzeb klienta.

Dysponujemy pojemnikami o następującej objętości: 0,11; 0,24; 1,1; m3.

Ponadto, dla okazjonalnych potrzeb usunięcia nieczystości, oferujemy kontenery o objętości 4,5 i 7 m3.

Do obciążeń za miesięczne świadczenie usług stosujemy średniomiesięczne ilości nieczystości, w zależności od częstotliwości ich odbierania i wielkości pojemnika.


Poniższa tabela obrazuje średniomiesięczną ilość nieczystości w rozdziale na pojemniki,

Lp.

Pojemność pojemnika [m3]

Średniomiesięczna ilość nieczystości
[m3]

wywóz co tydzień

wywóz co 2 tygodnie

1

0,06

0,26

0,13

2

0,07

0,30

0,15

3

0,11

0,48

0,24

4

1,10

4,80

2,40


Umowa

Wywóz nieczystości stałych odbywa się na podstawie zawartej pisemnej umowy między „Pelkom” sp. z o.o., a Odbiorcą Usług.

Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku o zawarcie umowy.

Polecamy pobranie stosownego formularza - Pobierz


Oferta na odbiór nieczystości płynnych

Oferujemy wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni, samochodem asenizacyjnym o pojemności 4,5 m3.


Zarządzanie drogami gminnymi

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego do celów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Pobierz


Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym

Pobierz


Wniosek o lokalizację zjazdu

Pobierz


Wniosek o połączenia działki z drogą

Pobierz


Wniosek o przejazd

Pobierz


Formularz kontaktowy