Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Zgłaszanie awarii całodobowo

O firmie


Dnia 1 października 2000 roku rozpoczęła działalność jednoosobowa spółka Gminy – PELKOM, która przejęła część zadań Zakładu Usług Komunalnych w Pelplinie. Działalność Spółki w dniu powstania obejmowała swoim zakresem:

  • administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
  • eksploatację oczyszczalni ścieków,
  • wywóz nieczystości stałych i płynnych,
  • eksploatację składowiska odpadów,
  • oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej i obsługę targowiska,
  • całoroczne utrzymanie dróg,
  • usługi transportowe i inne.

Od dnia 1 lipca 2003 roku zakres działalności Spółki został poszerzony o eksploatację ujęć i stacji uzdatniania wody oraz eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto, po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Spółka rozpoczęła działalność w tymże zakresie. Od roku 2005 Pelkom zarządza Wspólnotami Mieszkaniowymi.

 

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”