Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Zgłaszanie awarii całodobowo

Aktualności

O firmie


Dnia 1 października 2000 roku rozpoczęła działalność jednoosobowa spółka Gminy – PELKOM, która przejęła część zadań Zakładu Usług Komunalnych w Pelplinie. Działalność Spółki w dniu powstania obejmowała swoim zakresem:

  • administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
  • eksploatację oczyszczalni ścieków,
  • wywóz nieczystości stałych i płynnych,
  • eksploatację składowiska odpadów,
  • oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej i obsługę targowiska,
  • całoroczne utrzymanie dróg,
  • usługi transportowe i inne.

Od dnia 1 lipca 2003 roku zakres działalności Spółki został poszerzony o eksploatację ujęć i stacji uzdatniania wody oraz eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto, po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Spółka rozpoczęła działalność w tymże zakresie. Od roku 2005 Pelkom zarządza Wspólnotami Mieszkaniowymi.