Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

ZP.271.5.2017.JRP – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie

ZO/13/2017 – „Dostawa używanego samochodu specjalnego – śmieciarki w formie leasingu”
21 lipca 2017
ZP.271.6.2017 – przetarg nieograniczony na: Remont wodociągu w ulicy Mickiewicza w Pelplinie
28 lipca 2017

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Dnia 03.08.2017 – został uzupełniony Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja techniczna – zaktualizowany plik do pobrania poniżej.

Dnia 11.08.2017 – dodano pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz decyzje administracyjne – do pobrania poniżej

Dnia 22.08.2017 – dodano: zaktualizowany załącznik nr 1 do SIWZ, zaktualizowany załącznik nr 2 do SIWZ oraz zaktualizowana Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia – zaktualizowane pliki do pobrania poniżej.

Dnia 22.08.2017 – dodano pytania i odpowiedzi do SIWZ – do pobrania poniżej

Dnia 30.08.2017 – dodano pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz dodano uzupełnienie załącznika nr 1 do SIWZ – do pobrania poniżej

Dnia 31.08.2017 – dodano pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz dodano zaktualizowany Załącznik nr 2 do SIWZ i zaktualizowaną Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Dnia 05.09.2017 – dodano pytania i odpowiedzi do SIWZ – do pobrania poniżej

Dnia 05.09.2017 – dodano kolejne pytania i odpowiedzi do SIWZ – do pobrania poniżej

Dnia 06.09.2017 – dodano pytania i odpowiedzi do SIWZ – do pobrania poniżej

Dnia 08.09.2017 – dodano informację z otwarcia ofert.

Dnia 28.09.2017 – dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – pobierz.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (aktualizacja 31.08.2017) – Pobierz
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja Techniczna (aktualizacja 22.08.2017) – Pobierz
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy (aktualizacja 31.08.2017) – Pobierz
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Pobierz
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – Pobierz
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – Pobierz
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Pobierz
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Pobierz
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ – Formularz oferty – Pobierz
 11. Link do ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności – Link
 12. Regulamin udzielania zamówień sektorowych w „PELKOM” Sp. z o.o. – Pobierz
 13. Pytania i odpowiedzi z 11.08.2017 – Pobierz
 14. Decyzje administracyjne – Pobierz
 15. Pytania i odpowiedzi z 22.08.2017 – Pobierz
 16. Pytania i odpowiedzi z 30.08.2017 – Pobierz
 17. Uzupełnienie załącznika nr 1 do SIWZ – Pobierz
 18. Pytania i odpowiedzi z 31.08.2017 – Pobierz
 19. Pytania i odpowiedzi z 05.09.2017 – Pobierz
 20. Pytania i odpowiedzi z 05.09.2017 nr 2 – Pobierz
 21. Pytania i odpowiedzi z 06.09.2017 – Pobierz
 22. Informacja z otwarcia ofert – Pobierz
 23. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”