Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Zamówienie publiczne na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla kontraktów objętych Projektem: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin”

Regulamin udzielania zamówień sektorowych w „PELKOM” Sp. z o.o.
3 lipca 2017
ZP.271.3.2017.JRP – Zamówienie publiczne na: Budowę sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin
14 lipca 2017

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

 1. Zapytanie ofertowe – Pobierz
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty – Pobierz
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Pobierz
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Projekt umowy – Pobierz
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób – Pobierz
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Pobierz
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz usług – Pobierz
 9. Załącznik nr 6B do SIWZ – Oświadczenie o grupie kapitałowej – Pobierz
 10. Załącznik nr 7 do SIWZ – dokumentacja kontrakt nr 1 – Pobierz
 11. Załącznik nr 8 do SIWZ – dokumentacja kontrakt nr 2 – Pobierz
 12. Załącznik nr 9 do SIWZ – dokumentacja kontrakt nr 3 – Pobierz
 13. Załącznik nr 10 do SIWZ – dokumentacja kontrakt nr 4 – Pobierz
 14. Załącznik nr 11 do SIWZ – dokumentacja kontrakt nr 5 – Pobierz
 15. Załącznik nr 12 do SIWZ – dokumentacja kontrakt nr 6 – Pobierz
 16. Link do ogłoszenia w Bazie konkurencyjności – Link
 17. Regulamin udzielania zamówień sektorowych w „PELKOM” Sp. z o.o. – Pobierz
 18. Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 19.07.2017 – Pobierz
 19. Informacja z otwarcia ofert – Pobierz
 20. Zawiadomienie o wyborze oferty – Pobierz