Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Administracja mieszkań

Informacje dla klientów

  • Zarządzenie nr 151/2008, Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin, z dnia 12 listopada 2008 r. - Pobierz
  • Oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu o ilości zamieszkujących w lokalu wersja dox. - Pobierz
  • Oświadczenie właściciela lub najemcy lokalu o ilości zamieszkujących w loklu wersja pdf. - Pobierz
  • Informacja o lokalu wersja dox.- Pobierz
  • Informacja o lokalu wersja pdf.- Pobierz
  • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego wersja pdf. - Pobierz

Stawki

Zarządzenie nr 151/2008 Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 12 listopada 2008 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pelplin.

Na podstawie art.8 pkt.1 w związku z art.21 ust.2 pkt.4. Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz.266 i nr 69, poz.626 oraz z 2006 roku nr 86.poz.602 i nr 167, poz.1193) oraz ust.4 rozdziału V Uchwały nr V/26/07 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 20.03.2007 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobie Gminy Pelplin (Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z 2007 roku nr 113, poz.1879), ustalam:

§ 1

1) stawkę czynszu najmu lokali mieszkalnych oddanych w najem przed dniem 27.12.2002r. w wysokości 4,95 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.

2) stawkę czynszu najmu lokali mieszkalnych oddanych w najem po dniu 27.12.2002 r. w wysokości 4,95 zł za 1 m² powierzchni użytkowej.

§ 2

1) Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2009r.

2) Zarządzenie podlega ogłoszeniu w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Pelplin.

Burmistrz
mgr inż. Andrzej Stanuch

Formularz kontaktowy

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”