Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

O firmiePodstawowe profile działalności spółki

 • Administrowanie zasobami mieszkaniowymi - bieżąca eksploatacja budynków gminnych, jak i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,
 • Pobór, uzdatnianie i dystrybucja wody dla mieszkańców gminy i miasta Pelplin,
 • Oczyszczanie ścieków dowożonych jak i dostarczanych kolektorem sanitarnym, bieżąca eksploatacja oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej,
 • Wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych, usuwanie zatorów sieci kanalizacyjnej,
 • Wywóz nieczystości stałych od przedsiębiorstw, zbiórka i transport odpadów segregowanych z pojemników do tego przystosowanych oraz koszy ulicznych,
 • Utrzymanie dróg gruntowych oraz terenów zielonych na terenie miasta i gminy,
 • Bieżące utrzymanie targowiska miejskiego oraz szaletu, obsługa inkasencka.

Geneza i rys historyczny działalności Spółki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelplinie

W wyniku restrukturyzacji Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tczewie, Uchwałą Rady Narodowej Miasta i Gminy Pelplin z dnia 28 grudnia1989 roku, powołano Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelplinie, które przejęło obowiązki poprzednika, świadczone na rzecz miasta i gminy Pelplin.

W zakresie działalności PGKiM w Pelplinie pozostawały m.in.:

 • zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy,
 • zarządzanie gminnymi terenami zielonymi,
 • inżynieria sanitarna.

Zakład Usług Komunalnych w Pelplinie

W lutym 1992 roku PGKiM w Pelplinie połączono z Okręgowym Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Zakład Pelplin. Jednocześnie Uchwałą Rady Gminy i Miasta Pelplin z dnia 4 lutego 1992 roku, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pelplinie przekształcono w Zakład Usług Komunalnych w Pelplinie, który rozpoczął swoją działalność z dniem

1 marca 1992 roku. ZUK był zakładem budżetowym. Działalność ZUK w Pelplinie obejmowała zakres działalności PGKiM w Pelplinie oraz, wynikające z połączenia z OPEC, zaopatrzenie ludności w energię cieplną, w tym:

 • świadczenie usług w zakresie produkcji, dostarczania energii cieplnej,
 • świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i płynnych,
 • gospodarkę mieszkaniami i lokalami użytkowymi będącymi własnością Gminy,
 • świadczenie usług różnych.

Od dnia 8 listopada 1999 roku, tj. od dnia podjęcia przez Radę Miejską w Pelplinie stosownej uchwały, rozpoczęła się restrukturyzacja Zakładu Usług Komunalnych w Pelplinie. Zakończenie restrukturyzacji przypadło na dzień 30 września 2000 roku, który był jednocześnie dniem zakończenia działalności Zakładu Usług Komunalnych w Pelplinie.

PELKOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Dnia 1 października 2000 roku rozpoczęła działalność jednoosobowa spółka Gminy – PELKOM, która przejęła część zadań Zakładu Usług Komunalnych w Pelplinie.

Działalność Spółki w dniu powstania obejmowała swoim zakresem:

 • administrowanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
 • eksploatację oczyszczalni ścieków,
 • wywóz nieczystości stałych i płynnych,
 • eksploatację składowiska odpadów,
 • oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni miejskiej i obsługę targowiska,
 • całoroczne utrzymanie dróg,
 • usługi transportowe i inne.

Od dnia 1 lipca 2003 roku zakres działalności Spółki został poszerzony o eksploatację ujęć i stacji uzdatniania wody oraz eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Ponadto, po uzyskaniu zezwolenia na prowadzenie działalności zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, Spółka rozpoczęła działalność w tymże zakresie. Od roku 2005 Pelkom zarządza Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”