Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje podstawowe

Siedziba

ul. Starogardzka 12
83-130 Pelplin
województwo pomorskie
powiat tczewski
gmina Pelplin
 • NIP: - 593-22-53-877
 • Nr KRS - 0000207184;
 • REGON - 191987239 (data aktualizacji 01.03.2010)
 • Nr konta - BS 27 8342 0009 2001 8803 2000 0001

58 536-12-16

58 536-12-17

Zapraszamy do siedziby Spółki:

 • w poniedziałek,wtorek i czwartek w godzinach 7.00 – 15.00,
 • w środę w godzinach 7.00-16.00,
 • w piątek w godzinach 7.00 – 14.00.
  • Kasa:

  • w środy w godzinach 7.30 - 15.30

Status prawny

Status prawny:

 • spółka prawa handlowego

Struktura własnościowa:

 • jednoosobowa spółka Gminy Pelplin

Właściwy sąd organu prowadzącego rejestr spółki:

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

ul. Piekarnicza 10
80-126 Gdańsk

Nr KRS

0000207184

REGON

191987239 (data aktualizacji 01.03.2010)

NIP

593-22-53-877

Kapitał zakładowy

8 911 000 zł (stan na 15.01.2024r.)

Struktura organizacyjna

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Gmina Pelplin – właściciel

Rada Nadzorcza

 • Mariola Lichnerowicz-Hasa – przewodnicząca
 • Krzysztof Pałkowski – członek
 • Krzysztof Kuczyński – członek

Zarząd

 • Agnieszka Trzcińska – Prezes Zarządu

Dział mieszkaniowy:

 • umowy najmu,
 • rozliczenia czynszów, odpadów stałych,
 • remonty awaryjne i planowane,
 • administrowanie wspólnotami.

Dział wod. – kan.:

 • wydawanie warunków technicznych na budowę sieci i przyłączy,
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej,
 • odbiór techniczny budowy sieci i przyłączy,
 • umowy o zbiorowe zaopatrzenie w wodę i/lub zbiorowe odprowadzanie ścieków, o odbiór nieczystości stałych i płynnych,
 • zlecenia odbioru nieczystości stałych i płynnych, usług sprzętowych, budowy sieci i/lub przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
 • utrzymanie całoroczne dróg gminnych,
 • utrzymanie zieleni i czystości,
 • utrzymanie targowiska miejskiego.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”