Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Usługi komunalne

Informacje dla klientów

Oferta na odbiór nieczystości stałych

Oferujemy wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych od przedsiębiorstw, w ilości oraz z częstotliwością w zależności od potrzeb klienta.

Dysponujemy pojemnikami o następującej objętości: 0,06; 0,07; 0,11; 0,12; 1,1 m3.

Ponadto, dla okazjonalnych potrzeb usunięcia nieczystości, oferujemy kontenery o objętości 4,5 i 7 m3.

Miesięczne opłata za wywóz nieczystości stałych zależy od rzeczywiście wykonanej usługi tj. ilości wywiezionych nieczystości w miesiącu, częstotliwości odbioru wg harmonogramu oraz aktualnie obowiązującej stawki dla 1m3.


Od 1 czerwca 2018 roku stawka za wywóz nieczystości stałych wynosi 117,00 zł za 1 m3.

Przykład: 0,11 ilość x 2 częstotliwość x 117,00 zł cena

Dniem odbioru nieczystości stałych ustalony został każdy piątek w miesiącu.


Umowa

Wywóz nieczystości stałych odbywa się na podstawie zawartej pisemnej umowy między „Pelkom” sp. z o.o., a Odbiorcą Usług.

Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku o zawarcie umowy oraz po udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z wytycznymi RODO z dnia 25 maja 2018 roku.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO - Pobierz

Wniosek o wywóz nieczystości stałych - Pobierz


Oferta na odbiór nieczystości płynnych

Oferujemy wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni, samochodem asenizacyjnym o pojemności 4,5 m3.


Zarządzanie drogami gminnymi

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego do celów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Pobierz


Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym

Pobierz


Wniosek o lokalizację zjazdu

Pobierz


Wniosek o połączenia działki z drogą

Pobierz


Wniosek o przejazd

PobierzPSZOK Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt znajduje się przy drodze powiatowej w miejscowości Ropuchy (w pobliżu „starego” wysypiska śmieci) i czynny jest dla wszystkich mieszkańców Gminy Pelplin


Poniedziałki 9.00. - 16.00

Środy 9.00 .- 16.00

piątki 9.00. - 16.00

soboty 10.00.- 16.00

Na PSZOK-u przyjmowane są posegregowane odpady takich frakcji jak: plastik, szkło, papier, elektrośmieci, wielkogabarytowe (np. meble) , popiół, opony, baterie, akumulatory, metal, bioodpady (np. ścięta trawa, gałęzie).

Wszystkie wyżej wymienione odpady przyjmowane są NIEODPŁATNIE !!!

Gruz i materiały budowlane przekazujemy w Zakładzie Przetwarzania Odpadów Budowlanych (odpłatnie) codziennie od poniedziałku do piątku w godz.7:00 – 15:00. Zakład znajduje się za PSZOK w Ropuchach. Opłata za oddanie „czystego” gruzu wynosi dla mieszkańców Gminy Pelplin 1zł za tonę.

Formularz kontaktowy