Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Usługi komunalne

Informacje dla klientów

Oferta na odbiór nieczystości stałych

Oferujemy selektywny wywóz odpadów komunalnych od przedsiębiorstw według harmonogramu wywozu nieczystości zamieszczonego poniżej.

Harmonogram wywozu nieczystości dla przedsiębiorstw - Pobierz

Zgodnie z Uchwałą Nr XV144/19 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pelplin, każdy właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć się w pojemniki i worki, które można nabyć w Spółce odpłatnie.

Ponadto, dla okazjonalnych potrzeb usunięcia nieczystości, oferujemy kontenery o objętości 4,5 i 7 m3.

Miesięczne opłata za wywóz nieczystości stałych zależy od rzeczywiście wykonanej usługi tj. ilości wywiezionych nieczystości w miesiącu, częstotliwości odbioru wg harmonogramu oraz aktualnie obowiązującej stawki dla 1m3.


Od 1 stycznia 2020 roku stawka za wywóz nieczystości stałych zmieszanych wynosi 178,00 zł za 1 m3.

Przykład: 0,11 ilość x 2 częstotliwość x 178,00 zł cena

Powyższy przykład jest tożsamy dla każdego rodzaju odpadów odbieranych w sposób selektywny.


Umowa

Wywóz nieczystości stałych odbywa się na podstawie zawartej pisemnej umowy między „Pelkom” sp. z o.o., a Odbiorcą Usług.

Umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku o zawarcie umowy oraz po udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z wytycznymi RODO z dnia 25 maja 2018 roku.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO - Pobierz

Wniosek o selektywny wywóz nieczystości stałych - Pobierz


Zarządzanie drogami gminnymi

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego do celów niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Pobierz


Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym

Pobierz


Wniosek o lokalizację zjazdu

Pobierz


Wniosek o połączenia działki z drogą

Pobierz


Wniosek o przejazd

Pobierz


Administrowanie świetlicami wiejskimi na terenie Gminy Pelplin

Wniosek o wynajem świetlicy wiejskiej

Pobierz


Formularz kontaktowy

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”