Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Wod-kan

Informacje dla klientów

Główne akty prawne dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858, z 2007 r. Nr 147, poz. 1033, z 2009 r. Nr 18, poz. 97.)
Pobierz

2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pelplin.
Pobierz

Umowa

Dostarczanie wody czy odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie zawartej pisemnej umowy między „Pelkom” sp. z o.o., a Odbiorcą Usług.

Umowa może być zawarta z osobą fizyczną bądź prawną, posiadającą tytuł prawny do nieruchomości do której ma być dostarczana woda czy od której odprowadzane będą ścieki. W przypadku, gdy nieruchomością jest budynek wielolokalowy umowa zawierana jest z właścicielem lub zarządcą nieruchomości. Możliwe jest podpisanie umowy z najemcą bądź dzierżawcą nieruchomości pod warunkiem wyrażenia takiej woli, na piśmie, przez właściciela.

W każdym przypadku umowa zawierana jest na podstawie pisemnego wniosku o zawarcie umowy oraz po udzieleniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnej z wytycznymi RODO z dnia 25 maja 2018 roku.

Polecamy pobranie stosownych formularzy z zaprezentowanych poniżej.

  • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych RODO - Pobierz
  • Wniosek o zawarcie umowy z firmą - Pobierz
  • Wniosek o zawarcie umowy z odbiorcą indywidualnym - Pobierz
  • Zgoda na umowę z dzierżawcą - Pobierz
  • Zgoda na umowę z najemcą - Pobierz
  • Protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza - Pobierz

Podłączenie nieruchomości do sieci Wod-kan

Informację o możliwości podłączenia do sieci, czy warunkach jakich należy w tym celu dopełnić, uzyskuje się w formie Warunków technicznych podłączenia do sieci wod – kan. Warunki wydawane są na podstawie pisemnego wniosku o wydanie warunków technicznych.

Polecamy pobranie stosownych formularzy z zaprezentowanych poniżej.

  • Wniosek o wydanie warunków technicznych dla firm - Pobierz
  • Wniosek o wydanie warunków technicznych dla odbiorców indywidualnych - Pobierz

Oferta na odbiór nieczystości płynnych

Oferujemy wywóz nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni, samochodem asenizacyjnym o pojemności 4,5 m3.


Stawki

Taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Pelplin na okres od 1 sierpnia 2021r. do 31 lipca 2024r., stawka za wodę nie dotyczy miejscowości Kulice i Stocki Młyn.
Pobierz

Taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie Miasta i Gminy Pelplin na okres od 1 czerwca 2018r. do 30 czerwca 2021r., stawka za wodę nie dotyczy miejscowości Kulice i Stocki Młyn.
Pobierz

Taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie gminy Pelplin, na okres od 1 lipca 2017r. do 30 czerwca 2018r.
Pobierz

Taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie miejscowości Kulice i Stocki Młyn na okres od dnia 1 lipca 2016 do dnia 30 czerwca 2017 r. obowiązują w wysokości taryfy ubiegłorocznej.
Pobierz

Taryfa opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków obowiązujące na terenie miejscowości Kulice i Stocki Młyn na okres od dnia 1 lipca 2015 do dnia 30 czerwca 2016 r.
Pobierz

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pelplin – dla ścieków, na terenie gminy poza Kulicami i Stockim Młynem – dla wody, na okres od dnia 1 lipca 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016 r.
Pobierz

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie miejscowości Kulice i Stocki Młyn na okres od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.
Pobierz

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Pelplin – dla ścieków, na terenie gminy poza Kulicami i Stockim Młynem – dla wody, na okres od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r.
Pobierz

Formularz kontaktowy

Jakość wody

Częstotliwość, zakres badań oraz normy jakości wody określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Pobierz

Twardość wody

Lp. Stopień twardości wody [mval/l] [mg CaCO3/l] stopnie niemieckie
[odH]
[mmol/l]
1 Woda bardzo miękka < 2 < 100 < 5,6 < 1
2 Woda miękka 2-4 100-200 5,6 - 11,2 1-2
3 Woda średnio-twarda 4-7 200-350 11,2 - 19,6 2 - 3,5
4 Woda twarda 4-7 350-550 19,6 - 30,8 3,5 - 5,5
5 Woda bardzo twarda > 11 > 550 > 30,8 > 5,5

Woda z ujęcia Pelpln, Janiszewo, Kulice i Nowy Dwór jest średnio twarda (parametry z pozycji 3 powyższej tabeli).

Woda z ujęcia Lignowy jest miękka (parametry z pozycji 2 powyższej tabeli).

Poniżej przedstawiamy wyniki analiz wody z wszystkich ujęć na terenie Miasta i Gminy Pelplin

Analiza wody Ujęcie Pelplin

Pobierz wyniki analiz


Z ujęcia Pelplin są zaopatrywani w wodę mieszkańcy miejscowości: Pelplin, Bielawki, Rombark, Ropuchy, Rajkowy, Rudno, Gręblin, Pomyj, Rożental a także od stycznia 2018 mieszkańcy Wielkiego Garca. Pozostałe miejscowości tj. Janiszewo, Lignowy Szlacheckie i Nowy Dwór zaopatrywani są z ujęć miejscowych.

Analiza wody Ujęcie Lignowy Szlacheckie

Pobierz wyniki analiz


Analiza wody Ujęcie Janiszewo

Pobierz wyniki analiz


Analiza wody Ujęcie Nowy Dwór

Pobierz wyniki analiz


Mieszkańcy miejscowości Małe Walichnowy i Międzyłęż, od 04.08.2010 r., zaopatrywani są w wodę z ujęcia Wielkie Walichnowy będącego w eksploatacji „Inwest – Kom” Sp. z o.o. Gniew

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”