Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

ZP.271.2.2018.WMPG6 – „Prace renowacyjno-remontowe elewacji na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy Placu Grunwaldzkim 6 w Pelplinie na terenie działki geodezyjnej nr 128/4”

ZP.271.1.2018.WMS18A – „Prace renowacyjno-remontowe elewacji na budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Sambora 18A w Pelplinie na terenie działki geodezyjnej nr 68/1”
15 maja 2018
ZP.271.3.2018.WMM23 – „Prace remontowe na budynku wielorodzinnym przy ulicy Mickiewicza 23 w Pelplinie”
15 maja 2018

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

  1.  Ogłoszenie Biuletyn Zamówień Publicznych – pobierz
  2.  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – pobierz
  3.  II Część SIWZ – wzór umowy – pobierz
  4.  III Część SIWZ – projekt budowlany – pobierz
  5.  III Część SIWZ – przedmiar robót – pobierz
  6. Załącznik nr 1 do SIWZ – pobierz
  7.  Załącznik nr 2 do SIWZ – pobierz
  8.  Załącznik nr 3 do SIWZ – pobierz
  9.  Załącznik nr 4 do SIWZ – pobierz
  10.  Informacja z otwarcia ofert – pobierz
  11.  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – pobierz

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”