Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Od 1 stycznia 2020 r. zmiana zasad odbioru oraz opłat za wywóz nieczystości stałych dla przedsiębiorstw

ZP.271.1.2019.JRP – Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie
9 grudnia 2019
Plan zamówień na 2020 rok
30 grudnia 2019

Powołując się na Uchwałę NR XV/144/19 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia
5 grudnia 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pelplin zawiadamiamy o konieczności prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych od 1 stycznia 2020 r.

Poniżej frakcje odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny:

 • metale i tworzywa sztuczne (metale, odpady opakowaniowe z metalu, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe),
 • papier (tektura, odpady z papieru, odpady opakowaniowe z papieru, odpady opakowaniowe z tektury),
 • szkło (odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze szkła z wyłączeniem ceramiki, szkła okiennego oraz luster),
 • odpady biodegradowalne (np. odpady kuchenne, odpady zielone, krzewy, trawa),
 • popioły;

Odpady zbierane selektywnie powinny być gromadzone w pojemnikach lub workach
o następującej kolorystyce:

 • szkło – pojemnik kolor zielony,
 • BIO – pojemnik lub worek kolor brązowy (możliwość gromadzenia w workach dopuszcza się tylko i wyłącznie w przypadku gdy na nieruchomości występują odpady typu trawa, pozostałą frakcję gromadzi się w pojemniku),
 • Popiół – pojemnik metalowy,
 • Papier – pojemnik lub worek kolor niebieski,
 • metale i tworzywa sztuczne – pojemnik lub worek kolor żółty

Wyposażenie w pojemniki i worki jest obowiązkiem właściciela nieruchomości.

Aby wprowadzenie zmian mogło przebiegać bez zakłóceń prosimy ponadto
o deklarację szacunkowych ilości odpadów z poszczególnych frakcji oraz częstotliwości ich wywozu. Dopiero wówczas będziemy mogli przygotować harmonogram wywozu.

Jednocześnie informujemy, że jesteśmy do dyspozycji i służymy wyjaśnieniami oraz ewentualną pomocą  w zakupie pojemników bądź worków na odpady gromadzone selektywnie.

W związku z podwyższeniem opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów, z dniem 1 stycznia 2020 roku zmianie ulegnie cennik usług Pelkom Sp.zo.o. w tym zakresie.

Nowe ceny wywozu odpadów:

 • Zmieszane odpady komunalne (resztkowe) – 178,00 zł netto/m3
 • Tworzywa sztuczne i metale – 155,00 zł netto/m3
 • Papier i tektura – 160,00 zł netto/m3
 • Szkło – 200,00 zł netto/m3
 • Biodegradowalne – 176,00 zł netto/m3
 • Popiół – 140,00 zł netto/m3

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”