Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Informacja o zmianie taryfy za wodę i ścieki od 1 czerwca 2020

PSZOK
8 maja 2020
Harmonogram wywozu nieczystości stałych dla przedsiębiorstw
30 czerwca 2020

Przypominamy, że zgodnie zatwierdzonym w dniu 18 maja 2018 roku, trzyletnim planem taryfowym na lata 2018-2021 z dniem 1️ czerwca 2️020 roku ulegną zmianie stawki opłat za wodę i ścieki na terenie Miasta i Gminy Pelplin z wyłączeniem Kulic oraz Stockiego Młyna.

Wykaz nowych stawek netto za wodę i ścieki:
▪️ 3,58 zł za 1m3 wody,
▪️ 4,26 zł – miesięczna opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych,

▪️ 5,34 zł – 1m3 ścieków,
▪️ 6,15 zł – miesięczna opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych.

Pełne brzmienie załącznika do decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku dotyczącego zatwierdzenia taryfy dla Miasta i Gminy Pelplin dostępne jest w zakładce wod-kan – stawki: https://pelkom.net/wod-kan/#stawki

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”