Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

ZP.271.4.2017.JRP – Zamówienie publiczne na: Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Rajkowy i Ornasowo ul. Topolowa

ZP.271.3.2017.JRP – Zamówienie publiczne na: Budowę sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin
14 lipca 2017
ZO/13/2017 – „Dostawa używanego samochodu specjalnego – śmieciarki w formie leasingu”
21 lipca 2017

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Dnia 08.04.2017 r. – dodano informację z otwarcia ofert, która znajduje się poniżej do pobrania.

Dnia 23.08.2017 r. – dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, które znajduje się poniżej do pobrania.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz Oferty – Pobierz
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Pobierz
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – Pobierz
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób – Pobierz
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Pobierz
 8. Załącznik nr 5B do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Pobierz
 9. Załącznik nr 6 do SIWZ – Przedmiar robót – Pobierz
 10. Załącznik nr 7 do SIWZ – Dokumentacja projektowa – Pobierz
 11. Załącznik nr 8 do SIWZ – Projekt umowy – Pobierz
 12. Link do ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności – Link
 13. Regulamin udzielania zamówień sektorowych w „PELKOM” Sp. z o.o. – Pobierz
 14. Informacja z otwarcia ofert (dodano 04.08.2017 r.) – Pobierz
 15. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”