Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

ZP.271.7.2017.JRP – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie

Media – Otwarcie nowych wodociągów Rajkowy i Gręblin
8 września 2017
ZP.271.8.2017.JRP – Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie
10 października 2017

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Dnia 02.10.2017 r. – dodano pytania i odpowiedzi do SIWZ oraz dodano zaktualizowany Załącznik nr 2 do SIWZ (wzór umowy).

Dnia 09.10.2017 r. – dodano informację z otwarcia ofert.

Dnia 10.10.2017 r. – dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Dokumentacja techniczna – Pobierz
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy (aktualizacja 02.10.2017) – Pobierz
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Pobierz
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – Pobierz
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Wykaz osób – Pobierz
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Pobierz
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Pobierz
 10. Załącznik nr 8 do SIWZ – Formularz oferty – Pobierz
 11. Link do ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności – Link
 12. Regulamin udzielania zamówień sektorowych w „PELKOM” Sp. z o.o. – Pobierz
 13. Pytania i odpowiedzi do SIWZ z 02.10.2017 r. – Pobierz
 14. Informacja z otwarcia ofert – Pobierz
 15. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – Pobierz