Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

ZP.271.11.2017.JRP – Dostawa koparko-ładowarki dla potrzeb oczyszczalni ścieków w Pelplinie

ZP.271.10.2017.JRP – Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno
8 listopada 2017
Regulamin udzielania zamówień poniżej 30 000 EURO w Pelkom Sp.z o.o.
13 grudnia 2017

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia:

Dnia 18.12.2017 – dodano odpowiedzi na pytania – pełna treść do pobrania poniżej

Dnia 19.12.2017 – dodano odpowiedzi na pytania – pełna treść do pobrania poniżej

Dnia 21.12.2017 – dodano informację z otwarcia ofert – do pobrania poniżej.

Dnia 29.12.2017 – dodano zawiadomienie o wyborze oferty – do pobrania poniżej.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu – Pobierz
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia – Pobierz
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Pobierz
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wykaz dostaw – Pobierz
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Pobierz
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Formularz oferty – Pobierz
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ  – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Pobierz
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ – Wzór umowy – Pobierz
 10. Link do ogłoszenia o zamówieniu w Bazie Konkurencyjności – Link
 11. Regulamin udzielania zamówień sektorowych w „PELKOM” Sp. z o.o. – Pobierz
 12. Pytania i odpowiedzi z dnia 18.12.2017 – Pobierz
 13. Pytania i odpowiedzi z dnia 19.12.2017 – Pobierz
 14. Informacja z otwarcia ofert – Pobierz
 15. Zawiadomienie o wyborze oferty – Pobierz

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”