Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Postępowanie ZP.271.1.2021 Świadczenie usług przy zimowym utrzymaniu dróg gminnych w sezonie zimowym 2021 – 2022

Zapytanie ofertowe ZO_06_2021 Przegląd techniczny roczny budynków administrowanych przez Pelkom
29 listopada 2021
Deratyzacja studzienek kanalizacyjnych
3 grudnia 2021

Pełna treść ogłoszenia o zamówieniu Tutaj

Specyfikacja Warunków Zamówienia ZP.271.1.2021 Tutaj

Identyfikator postępowania w miniPortalu Tutaj

Załącznik Nr 1 do SWZ pobierz

Załącznik Nr 2 do SWZ pobierz

Załącznik Nr 3 do SWZ pobierz

 

Dnia 10.12.2021r. – Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”