Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

Termin równania dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Pelplin

Zmiana harmonogramu wywozu marzec 2021
15 marca 2021
Wywóz odpadów wielkogabarytowych oraz elektrośmieci od mieszkańców Miasta i Gminy Pelplin
16 marca 2021

Pelkom Sp. z o. o. jako zarządca dróg gminnych informuje, że z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych konieczne jest przesunięcie terminu rozpoczęcia równania dróg gruntowych gminnych na terenie miasta i gminy Pelplin z 15 na 22 marca.

Pragniemy wyjaśnić, że prace związane z równaniem dróg gruntowych polegają na:

  • zerwaniu wierzchniej warstwy w drodze o nawierzchni gruntowej ziemnej lub gruntowej powierzchniowo utwardzonej (szlaką, gruzem, tłuczniem) na grubości od 5 do 10 cm, a miejscowo na grubości do 20 cm.
  • mechanicznym profilowaniem polegającym na wyrównaniu podłużnym
    i poprzecznym drogi wraz z nadaniem jezdni prawidłowych spadków podłużnych i poprzecznych.

Zatem w sytuacji, gdy grunt jest rozmokły, grząski nie można osiągnąć w/w efektów. Stąd przesunięcie terminu rozpoczęcia prac dla osiągnięcia pożądanych efektów bez konieczności ich powtarzania w krótkim czasie.

Poniżej zamieszczamy planowany harmonogram równania dróg na terenie Miasta i Gminy Pelplin.

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”