Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

ZAKUP WĘGLA – PREFERENCYJNE WARUNKI

Przerwa w dostawie wody w dniu 27.10.2022r.
26 października 2022
UTRUDNIENIA W RUCHU DROGOWYM UL. SAMBORA
10 listopada 2022

ZAKUP WĘGLA – PREFERENCYJNE WARUNKI

Osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która spełnia ustawowe warunki (uprawniające do dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692 i 1967), może zgłosić do dnia 10.11.2022 r. (czwartek) zapotrzebowanie na węgiel w ilości do 1,5 tony na rok 2022:

  • Formularzem elektronicznym (),
  • Formularzem tradycyjnym (pobierz interaktywny *.pdf) w siedzibie PELKOM Sp. z o. o., (pokój nr 4)
  • Telefonicznie pod numerem telefonu: 539-078-525 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:00.

WAŻNE INFORMACJE:

  • Węgiel po preferencyjnych cenach będą mogły zakupić jedynie osoby, które zgłosiły źródło ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz złożyły deklarację śmieciową,
  • Cena zakupu węgla nie będzie wyższa niż 2.200 zł brutto za tonę,
  • Rozpoczęcie procesu sprzedaży i dystrybucji węgla nastąpi po zakończeniu procesu legislacyjnego nad ustawą. PELKOM będzie kontaktował się z osobami, które złożyły zapotrzebowanie w celu realizacji zakupu i transportu opału,
  • Zakupu węgla w przedstawionych wyżej warunkach nie będą mogły dokonać osoby, które wcześniej zakupiły węgiel po preferencyjnych cenach, np. poprzez platformę zakupową www.sklep.pgg.pl.

Jednocześnie informujemy, że zadeklarowanie chęci zakupu węgla w ramach ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, nie jest tożsame ze złożeniem formalnego wniosku. Po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP oraz opublikowaniu w Dzienniku Ustaw, jak również opublikowaniu Rozporządzenia Ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, które określi ilość paliwa stałego dostępną dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego odpowiednio w okresie do 31 grudnia 2022 r. oraz od 1 stycznia 2023 r. konieczne będzie złożenie wniosku w oparciu o w/w przepisy (o czym będziemy informować na bieżąco).

Zakończyliśmy realizację inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Pelplin” dofinansowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Koszt kwalifikowany zadania wyniósł 14 806 402,47 zł, dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, w formie pożyczki, wyniosło 2 000 000,00 zł.

W ramach projektu zrealizowano następujące inwestycje:

1. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Pelplinie”

2. „Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie”

3. „Budowa sieci wodociągowej na trasie Gręblin – Wielki Garc – Gmina Pelplin”

4. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rajkowy i Ornasowo”

5. „Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno”

6. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie”