Zakładowy cennik usług Podaj stan licznika

ZP.271.6.2017 – przetarg nieograniczony na: Remont wodociągu w ulicy Mickiewicza w Pelplinie

ZP.271.5.2017.JRP – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Pelplinie
26 lipca 2017
Media – Otwarcie nowych wodociągów Rajkowy i Gręblin
8 września 2017

Poniżej pełna treść ogłoszenia oraz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Dnia 01.08.2017 – Dodano odpowiedzi na pytania Zamawiających – Pobierz

Dnia 09.08.2017 – Dodano informację z otwarcia ofert – Pobierz

Dnia 09.08.2017 – Dodano zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – Pobierz

  1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – Pobierz
  2. Załącznik nr 1 do SIWZ – Przedmiar robót – Pobierz
  3. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wzór umowy – Pobierz
  4. Załącznik nr 3 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – Pobierz
  5. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz robót budowlanych – Pobierz
  6. Załącznik nr 5 do SIWZ – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Pobierz
  7. Załącznik nr 6 do SIWZ – Formularz oferty – Pobierz
  8. Załącznik nr 7 do SIWZ – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – Pobierz
  9. Regulamin udzielania zamówień sektorowych w „PELKOM” Sp. z o.o. – Pobierz
  10. Zapytanie – Pobierz